Skip to main content

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PÅRØRENDE I HALSNÆS ALKOHOLAMBULATORIUM I/S

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

I forbindelse med vores behandling af dig som pårørende, indsamler og behandler Halsnæs Alkoholambulatorium I/S en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Halsnæs Alkoholambulatorium I/S behandler og bruger dine personoplysninger.

 

TYPER AF OPLYSNINGER

Halsnæs Alkoholambulatorium I/S indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, evt. e-mailadresse, tlf.nr, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse, såfremt det har relevans for behandlingsforløbet.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger såfremt det har relevans for behandlingsforløbet.

 

FORMÅL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores rådgivning og behandling af dig
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s Databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Lov om dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Interne statistiske undersøgelser

 

SAMTYKKE OG TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Behandlingen af dine personoplysninger er fortrolig og baseret på samtykke. Du har ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

 

FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan behandle dig.

 

LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige pårørenderådgivning indsamles og behandles almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

 

BRUG AF DATABEHANDLERE

Dine persondata opbevares hos vores databehandlere på vegne af og efter instruks fra os.

 

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 28 59 02 08 (leder, Charlotte Seidler).

 

ADRESSEOPLYSNINGER PÅ AMBULATORIET

Halsnæs Alkoholambulatorium I/S

Arresødalvej 79 A

3300 Frederiksværk

Danmark