BEHANDLINGSYDELSER

Førstesamtale

Målgruppe:
Klienter med problematisk brug af alkohol som ønsker at undersøge, ændre eller stoppe sine alkoholvaner og endvidere ønsker at undersøge, om behandlingstilbuddet matcher behov. Førstesamtalen tilbydes både klienter, der ikke tidligere har været i behandling, klienter der har været tilknyttet andre behandlingssteder og genhenvendelser.  

Målsætning:
Målet med samtalen er, at klienten får afklaret umiddelbare behandlingsbehov og får kvalificeret sin stillingtagen til eventuel behandlingsopstart. Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.  

Form/intensitet:
Én individuel samtale indenfor én uge efter telefonisk henvendelse. Kan inkludere medicinsk behandling/Antabusudlevering.  

Metode:
Rådgivning, information, motivationsstøttende samtale.  

Indhold:
Baggrund for henvendelsen.

Pårørende, herunder børn.

Information om behandlingsmuligheder (akut behandling, udredning, behandling).

Plan fremover.  

 

Kortlægning

Målgruppe:
Alle indskrevne klienter som ønsker behandling for problematisk alkoholforbrug.

Målsætning:
Målet med kortlægningen er udarbejdelse af en individuelt tilpasset behandlingsplan, med angivelse af kortsigtede og langsigtede mål for behandlingen. Endvidere at få afklaret om Alkoholambulatoriet kan matche behandlingsbehov, om der skal etableres samarbejde med andre aktører, eller om klienten skal henvises til kommunen. Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.

Form/Intensitet:
Kortlægningsforløbet er altid forudgået af en førstesamtale med klienten. Forløbet strækker sig over 14 dage og består af 1-2 ASI-interview med behandler, en lægesamtale, indhentning af oplysninger hos relevante samarbejdspartnere og sagsfremstilling med behandlingsplan. Afslutningsvis drøftelse, gennemgang og underskrivning af behandlingsplan. Kan inkludere medicinsk behandling/Antabusudlevering op til to gange om ugen. 

Metode:
Helhedsorienteret individuelt forløb hvor klientens problemområder og ressourcer kortlægges systematisk. Kortlægningen afsluttes med udarbejdelse af en behandlingsplan og struktur for det videre behandlingsforløb.

Til brug for kortlægningen bruges interviewmetoden Addiction Severity Index (ASI), samt lægefaglig screening for somatiske og psykiatriske sygdomme, medicinstatus og stillingtagen til fortsat farmakologisk behandling. Ved behov for diagnosticering og behandling udover hvad ambulatoriet kan tilbyde, henvises til rette lægelige instans.

Indhold:
Kortlægningen undersøger hovedområderne og klientens problemoplevelse indenfor: forbrug af alkohol og stoffer, fysisk og psykisk helbred, arbejds- og uddannelsessituation, kriminalitet, samt opvækst og familieforhold. Herunder vurderes alvorlighedsgraden og behandlingsbehovet af både klient og behandler.

 

Behandling (Afklarende)

Målgruppe:
Klienter som er i overvejelsesfasen og ønsker afklaring af, hvorvidt alkoholvaner er hensigtsmæssige og om de ønsker forandring af disse. 

Målsætning:
At klienten gennem øget indsigt og viden får afklaret, øget, og styrket sin motivation for og tro på at forandring er mulig.

At der samlet skabes mulighed for at skabe den positive effekt, det kan være at inddrage familie/netværk.

Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.

Form/Intensitet:

Individuelt forløb:
Forløbet strækker sig over 12 uger. Behandlingssamtalernes længde tilpasses klientens behov og kan være korte og hyppige eller lange og sjældnere. Hyppigheden er 1-2 gange hver 14. dag. Forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov og kan inkludere medicinsk behandling/Antabusudlevering op til to gange om ugen.

Gruppeforløb:
Forløbet strækker sig over 12 uger. Én gang ugentligt á to timer. Der er mulighed for at supplere med individuelle behandlersamtaler og forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov, samt medicinsk behandling/Antabusudlevering op til to gange om ugen.

Metode:
Motivationsstøttende individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet foregår som undervisning med oplæg/refleksion, psykoedukation, individuelle opgaver og gruppeopgaver. 

Indhold:
Forandringsprocesser/ændringscirkel. Ambivalens. Misbrug/afhængighed. Fysiske og psykiske skadevirkninger ved alkoholmisbrug. Ressourcer. Familie/netværk.

 

Behandling (kognitiv)

Målgruppe:
Behandlingsforløbet retter sig mod klienter, der har besluttet sig for forandring af alkoholvaner og er nået til handlefasen.

Målsætning:
At klienten arbejder med fastholdelse af sin beslutning om forandring af alkoholvaner og fører denne ud i livet.

At der samlet skabes mulighed for at skabe den positive effekt, det kan være at inddrage familie/netværk.

Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.

Form/Intensitet:

Individuelt forløb:
Forløbet strækker sig over 12 uger.  Hyppigheden er 1-2 gange hver 14. dag. Forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov og kan inkludere medicinsk behandling/Antabusudlevering op til to gange om ugen.

Gruppeforløb:
Forløbet strækker sig over 12 uger. Én gang ugentligt á to timer. Der er mulighed for at supplere med individuelle behandlersamtaler. Forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov, samt medicinsk behandling/Antabusudlevering op til to gange om ugen.

Metode:
Metoder hentes primært fra kognitiv terapi og motivationsstøttende samtale. Forløbet foregår med teoretiske oplæg, refleksion, psykoedukation, Mindfulness, gruppeopgaver/ individuelle opgaver og hjemmearbejde.

Indhold:
Introduktion til kognitiv metode.

Tilbagefaldsproces og forebyggelse.

Alkohol – psykoedukation.

Personlige temaer og styrker: Kommunikation/socialt netværk/følelseshåndtering/alternative strategier.

Familie/netværk.

  

Støttende behandling

Målgruppe:
Forløbet retter sig mod klienter, som kan profitere af individuelle samtaler med lav intensitet. Det kan f.eks. dreje sig om afslutning og udfasning på behandlingsforløb eller skadesreduktion. 

Målsætning:
At klienten fastholder de individuelle mål, der er sat i forhold til forandring af alkoholvaner, samt at disse implementeres i klientens hverdagsliv.

At der samlet skabes mulighed for at skabe den positive effekt, det kan være at inddrage familie/netværk.

Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.

Form/Intensitet:
Forløbet strækker sig over 12 uger. Samtalerne foregår hver 3.-4. uge og kan erstattes af pårørendesamtaler efter behov. Forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov, samt medicinsk behandling/Antabusudlevering op til to gange om ugen. 

Metode:
Metoder hentes primært fra kognitiv terapi og motivationsstøttende samtale.  

Indhold:
Forandringsprocesser/ændringscirkel. Ambivalens. Misbrug/afhængighed. Fysiske og psykiske skadevirkninger ved alkoholmisbrug.

Tilbagefaldsproces og forebyggelse. Ressourcer. Familie/netværk. 

 

Stabiliserende behandling

Målgruppe:
Forløbet retter sig mod klienter, som kan profitere af individuelle samtaler med meget lav intensitet. Det kan f.eks. dreje sig om klienter, der har været i alkoholbehandling og fortsat har behov for et behandlingsforløb af udfasende/efterbehandlende karakter. 

Målsætning:
At klienten fastholder de individuelle mål, klienten har sat sig i forhold til forandring af alkoholvaner, samt at disse vedligeholdes i klientens hverdagsliv.

At der samlet set skabes mulighed for at skabe den positive effekt, det kan være at inddrage familie/netværk.

Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling. 

Form/Intensitet:
Forløbet strækker sig over 12 uger og indeholder én individuel statussamtale. Forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov, samt medicinsk behandling/Antabusudlevering op til to gange om ugen. 

Metode:
Metoder hentes primært fra kognitiv terapi og motivationsstøttende samtale. 

Indhold:
Misbrug/afhængighed. Fysiske og psykiske skadevirkninger ved alkoholmisbrug.

Tilbagefaldsproces og forebyggelse. Ressourcer. Familie/netværk.

 

Behandling til borgere med særlige behov

Målgruppe:
Behandlingsforløbet retter sig både mod klienter, der ønsker at undersøge om forandring i forhold til alkoholvaner er mulig, samt for klienter der ønsker støtte til at fastholde beslutning om forandring af alkoholvaner. Specifikt er tilbuddet målrettet klienter, der permanent eller periodisk har særlige støttebehov fysisk og psykosocialt. Klienten har brug for en opsøgende og intensiveret behandlingsindsats, som ofte vil inkludere øget inddragelse af andre professionelle aktører, samt inddragelse, rådgivning og vejledning til klientens pårørende. 

Målsætning:
At klienten gennem øget indsigt og viden får afklaret, øget, og styrket sin motivation for og tro på, at forandring er mulig.

At klienten arbejder med fastholdelse af sin beslutning om forandring af alkoholvaner og fører denne ud i livet.

At klienten ser sig støttet i at få identificeret de rette støttemuligheder, således at en helhedsorienteret indsats bliver mulig.

At der samlet skabes mulighed for at skabe den positive effekt, det kan være at inddrage familie/netværk.

Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.

Form/Intensitet:

Individuelt forløb:
Forløbet strækker sig over 12 uger. Samtaler 1-2 gange hver 14. dag. Samtalerne kan foregå i ambulatoriet og i eget hjem. Forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov, samt medicinsk behandling/Antabusudlevering. 

Metode:
Metoder hentes primært fra motivationsstøttende samtale og kognitiv terapi. Forløbet foregår med psykoedukation, refleksion, Mindfulness og individuelle opgaver.

Indhold:
Forandringsprocesser/ændringscirkel.

Ambivalens.

Misbrug/afhængighed.

Fysiske og psykiske skadevirkninger ved alkoholmisbrug.

Ressourcer.

Netværk.

Tilbagefaldsproces og forebyggelse.  

 

Støttende Behandling til borgere med særlige behov

Målgruppe:
Behandlingsforløbet retter sig mod borgere, der ønsker at fastholde beslutning om forandring af alkoholvaner. Specifikt er tilbuddet målrettet klienter, der permanent eller periodisk har særlige støttebehov fysisk og psykosocialt. Klienten har brug for en opfølgende behandlingsindsats, som ofte vil inkludere øget inddragelse af andre professionelle aktører, samt inddragelse, rådgivning og vejledning til klientens pårørende.

Målsætning:
At klienten arbejder med fastholdelse af sin beslutning om forandring af alkoholvaner og fører denne ud i livet.

At klienten ser sig støttet i at få identificeret de rette støttemuligheder, således at en helhedsorienteret indsats bliver mulig.

At der samlet skabes mulighed for at skabe den positive effekt, det kan være at inddrage familie/netværk.

Endvidere at klienten, når det skønnes relevant, får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.

Form/Intensitet:

Individuelt forløb:
Forløbet strækker sig over 12 uger med samtaler hver 3.-4. uge. Samtalerne kan foregå i ambulatoriet og i eget hjem. Forløbet kan indeholde lægesamtaler efter behov, samt medicinsk behandling/Antabusudlevering. 

Metode:
Metoder hentes primært fra motivationsstøttende samtale og kognitiv terapi. Forløbet foregår med psykoedukation, refleksion, Mindfulness og individuelle opgaver.

Indhold:
Misbrug/afhængighed.

Fysiske og psykiske skadevirkninger ved alkoholmisbrug.

Ressourcer.

Familie/netværk.

Tilbagefaldsproces og forebyggelse.

 

Abstinensbehandling 

Målgruppe:
Klienter som efter alkoholophør bliver abstinente og som efter faglig vurdering kan afruses ambulant. Øvrige klienter henvises til regionens sygehuse.

Målsætning:
At klienten får tilbud om sufficient farmakologisk alkoholbehandling.

Form/Intensitet:
Fra 3-14 dage. Fremmøde efter individuel faglig vurdering, som kan variere og evalueres fra dag til dag. Abstinensbehandling sker altid med tilbud om efterfølgende kortlægning og/eller fortsat samtalebehandling.

Indhold:
Som baggrund for behandlingstilrettelæggelse indsamles data til vurdering af borgerens helhedssituation, herunder den fysiske, psykiske og sociale situation og den medicinske behandling indstilles.

 

Pårørende rådgivning

Målgruppe:
Pårørende der er knyttet til indskreven klient i Alkoholambulatoriet.

Målsætning:
At den pårørende får mulighed for at tale om og skabe overblik over, hvad det betyder for dem, at være knyttet til den der drikker. Målet er endvidere at forløbet understøtter den pårørendes mulighed for at navigere hensigtsmæssigt i forhold til sig selv, sin pårørende og eventuelle børn.

Form/Intensitet:
Forløbet består af op til tre samtaler.

Metode:
Samtalerne har afklarende, rådgivende og undervisende karakter. Metoderne hentes bl.a. fra systemisk teori og metode.

Indhold:
Virkninger af problematisk alkoholforbrug og betydningen for relationer og samspil med mennesker.

Børn i familier med alkoholproblemer.

Handlemuligheder og alternativer.

Afklaring af evt. behov for behandling i andet regi. 

HALSNÆS ALKOHOLAMBULATORIUM I/S,   STRANDVEJEN 69, 3300 FREDERIKSVÆRK, CVR NR. 33086954.

TLF:28590208 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

PRIVATLIVSPOLITIK PÅRØRENDEPRIVALIVSPOLITIK PATIENTER